Vervolg herinrichting Sint Cornelisstraat

Publicatiedatum: Vrijdag 22 januari 2021
 
Enquête Vortum-Mullem inzake herinrichting Sint Cornelisstraat
Terugkoppeling en vervolg
 
Dank jullie wel voor de forse respons die jullie op ons verzoek hebben gegeven om de enquête rondom de Sint Cornelisstraat in te vullen. Een groot aantal inwoners heeft dat gedaan; daarmee geven we een heel positief signaal af richting gemeente.
 
In dit document geven we inzicht in:
 
- resultaten van de enquête op hoofdlijnen en
- vervolg van dit traject.
 
Resultaten enquête op hoofdlijnen:
 
Praktisch:
 
Online gezet dinsdag 29 december 2020
Offline gehaald zondag 10 januari 2021
Geen beperking op aantal enquêtes per huishouden of IP-adres
Verspreiding via Vortum-Mullem.info, Facebook en Dorpsblad Vortum-Mullem 

Totale respons is 190 ingestuurde enquêtes. Op grond van 705 inwoners c.q. 225 huishoudens is dat 27% resp. 85%. Een meer dan prima resultaat. Het getuigt van een breed draagvlak vanuit de gemeenschap alsook een grote, positieve betrokkenheid vanuit de bevolking bij dit soort ingrijpende projecten voor het dorp. Temeer gezien het feit dat ruim 85% van de respondenten het initiatief tot herinrichting als positief bestempeld. Insteek van de enquête is primair geweest om de behoeften/wensen/tips vanuit de bevolking van Vortum-Mullem in kaart te brengen.
 
Op hoofdlijnen gaat het dan om 3 onderwerpen:
 
 1. Verkeersveiligheid
 2. Groen
 3. Overige tips/aandachtspanten. 
Conclusies:
 
 1. Breed draagvlak en steun voor herinrichting Sint Cornelisstraat;
 2. Veiligheid, doorstroming en (groen)uitstraling moeten in balans komen;
 3. Aanvullende (remmende) maatregelen om snelheid te matigen zijn gewenst;
 4. Groenuitstraling is zeer gewenst met focus op centrum/plein en onderliggende perken aan de rest van de straat;
 5. Speciale aandacht voor gebied rondom school is gewenst; in dat kader is de roep om een andere, betere straatverlichting relevant. 

Aanbevelingen vanuit werkgroep/dorpsraad richting gemeente/projectteam herinrichting St. Cornelisstraat:
 
 1. Verkeersveiligheid bij herinrichting Sint Cornelisstraat is een belangrijk issue voor de bevolking. Hierbij geldt dat:
  • Balans tussen doorstroming, veiligheid voetgangers, fietsers, omwonenden (specifiek school) is belangrijk punt van aandacht bij herinrichting;
  • Verkeersremmende maatregelen zijn nodig, zonder daarbij het (landbouw)verkeer onnodig te hinderen.
  • Veiligheid in het algemeen van de Sint Cornelisstraat verhogen door b.v.:
   • Snelheidsmeting zichtbaar te maken middels 1-2 meetborden;
 2. Verlichting optimaliseren.
 3. Groenuitstraling van Sint Cornelisstraat in het algemeen en van centrum in het bijzonder maximaliseren. Dit kan door:
  • Plein/park-integratie met groen te stimuleren;
  • Aan traject 1-2 groenperken te realiseren al dan niet in combinatie met aan te leggen wadi’s;
  • Ruimte toe te wijzen aan de route aan lokale initiatieven vanuit natuur, kunst of cultuur. 

Vervolg van dit traject: 

Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en werkgroep. Hoofdonderwerp daarbij was de enquête en de uitkomsten daarvan. Vanuit de gemeente is enorm positief gereageerd op de grote respons en waardevolle input. De gemeente wil  bezien hoe de input vanuit Vortum-Mullem onderdeel kan worden van het te maken ontwerp. De komende 4-6 weken zullen in het teken staan van planvorming en (voorlopig) schetsontwerp maken. De werkgroep zal daarbij worden betrokken. Verwachting is dat we in de loop van kwartaal 1 van dit jaar het ontwerp kunnen bespreken met betrokkenen uit Vortum-Mullem. Zodra dat moment aanstaande is OF er iets anders te melden valt over dit project, zullen wij van ons laten horen.
 
Namens de werkgroepleden Greetje de Vries en Guido Stevens,
Maarten Ebben
 
 

Geplaatst door: Maarten Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: