Dorpsraadvergadering 4 december

Dorpsraadvergadering:  Maandag 4 december

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor het gebiedsteam van de gemeente samen met Wethouder Bouke de Bruin.

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 

3. INLEIDING NEGEN     

Er is helaas niemand aanwezig van Negen. Negen is een commerciële organisatie die in samenwerking met de desbetreffende gemeente uitvoering geeft aan het gemeentelijk sportbeleid. In dit geval heeft Negen een overeenkomst met de gemeente Land van Cuijk, waarbij het doel is om voor alle inwoners binnen de gemeente Land van Cuijk de participatie en actieve leefstijl gericht op sport en bewegen te verhogen.

             

4. WERGROEPEN

Sportpark

Er is overleg geweest met de gemeente over verharding (grastegels) van een parkeergedeelte op het sportpark. De gemeente is akkoord met verharding van de parkeerplaats ca. 500 m2 en gaat dit bekostigen vanuit de WIU en de post van het kernenCV 2023. Het verharden van de weg ernaar toe staat op de WIU actielijst

Beweegtuin

De ontwikkelingen m.b.t. de beweegtuin lopen. Er zijn aanvragen gedaan voor een stukje subsidie. We moeten nog wel een aantal toezeggingen hebben om het budget rond te krijgen. Ook moet er rekening gehouden worden met de renovatie van de St. Cornelisstraat. Er is een plan vanuit de huiskamer om de ouderen samen met de kinderen in beweging te krijgen. Dit kan dan ook mooi gecombineerd worden met de beweegtuin

Wonen

De werkgroep is bezig om nieuwe plannen te ontwikkelingen voor ca. 30 woningen in de komende 5 jaar. Er is toestemming nodig vanuit de provincie omdat de plannen buiten de bebouwde kom van het dorp liggen. Vanuit de huiskamer is er een vraag gekomen of er bij nieuwe plannen ook rekening gehouden wordt met de wensen van ouderen. Denk daarbij aan de mogelijkheden van een ‘hofje’ waarbij onderlinge zorg verleend kan worden. Deze mogelijkheid blijft altijd open naar gelang de vraag bij de ontwikkeling van het nieuwe plan. De gemeente kan hierbij ondersteunen in de vorm van een enquête om inzicht in de vraag te krijgen.

Energie transitie

Vanuit de werkgroep is er een toelichting op de laatste stand van zaken. Er is vanuit de werkgroep aan de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over het te voeren beleid omdat dit onvoldoende duidelijk is binnen de werkgroep. Het nieuwe beleidskader wordt door Bauke opgestuurd naar de dorpsraad zodat het  Eventuele mogelijkheden tot participatie aan particuliere initiatieven ligt niet bij de gemeente maar bij de initiatiefnemer.

5. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN             

WIU aanvraag

We hebben vanuit ons dorp enkele zaken aangevraagd voor de WIU. De gemeente besluit of deze thema’s ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

6. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Frans Broeder vraagt in hoeverre de gemeente investeringen in duurzame subsidieert. Bauke antwoord dat er inderdaad mogelijkheden zijn om duurzame leningen af te sluiten bij de gemeente.

 

Marijn v.d. Hoogen vraagt of er meer duidelijkheid is over het slootplan. Maarten Ebben zou dit navragen , maar is niet op de vergadering aanwezig.

 

Pedro meldt dat er op 22 december een Kerstborrel is bij Knillus. Hopelijk is het nieuwe meubilair dan ook gearriveerd.

 

Folgert meldt dat het terug leveren van stroom een probleem wordt (soms al is!). Bauke erkent dit en geeft aan dat dit een landelijk probleem is.

 

Peter meldt dat op 8 januari de Nieuwjaarsborrel is en hoopt dat iedereen dan ook aanwezig is.

                           

7. SLUITING

Peter wenst iedereen een fijne Sinterklaas morgen en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: