Notulen dorpsraadvergadering 3 oktober 2016

Publicatiedatum: Maandag 03 oktober 2016

Dorpsraadvergadering 3 oktober 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Mariëlle van Wijnen en Wilbur van den Hoven welkom die namens de SP onze vergadering bijwonen.
 
 
Notulen
De notulen van 6 september 2016 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA
Peter doet namens Maarten Ebben een update. De aanvraag voor uitbreiding van het krediet t.b.v. het MFA is behandeld door B&W. Het zal respectievelijk in de commissievergadering van 13 oktober en de raadsvergadering van 20 oktober behandeld worden
 
Wonen
De werkgroep Wonen wil nogmaals kijken samen met een bouwbedrijf of er goedkope woningbouw (ca. € 150.000,--) mogelijk is in Vortum-Mullem
 
Zorg en Welzijn
Linda van Raaij meldt dat ‘de huiskamer’ aanstaande donderdag 6 oktober gaat starten. Op 3 november om 9.30 uur vindt de officiële opening plaats
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Frans Broeder is namens de dorpsraad bij een bijeenkomst geweest van alle dorps- en wijkraden. Het is duidelijk dat de problemen in Vortum-Mullem niet te vergelijken zijn met andere (grotere) dorpen. Met name de verantwoordelijkheid van het verlenen van zorg wordt steeds meer vanuit de overheid richting dorps- en wijkraad geschoven. In Vortum-Mullem lopen we hier met de werkgroep Zorg en Welzijn al redelijk mee voorop. Als er geïnteresseerden zijn kunnen die zich melden bij Frans om 18 oktober samen een bijeenkomst bij te wonen
 
De gemeente wil per 1 oktober bladmanden plaatsen in Vortum-Mullem als het beheer van de bladmanden door inwoners van het dorp verzorgd gaat worden. Tot nu toe heeft zich nog niemand hiervoor gemeld. Er is ook een behoorlijke discussie geweest of dit een taak van de dorpsraad/het dorp is.
 
Het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Vortum-Mullem ligt ter visie bij de gemeente. Het is ook in te zien via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Peter van Bree en Antoine Aachten gaan nog hulp vragen bij Heidemij en de Vereniging van Kleine Kernen om het plan mee te beoordelen en eventueel een zienswijze in te dienen
 
Op de website is een sociale kaart gezet. Hierop zijn de telefoonnummers te vinden van de verschillende zorgverleners
 
De kermis is goed verlopen. De evaluatie door de werkgroep moet nog plaats gaan vinden
 
Peter van Bree doet nogmaals een oproep of er een vrijwilliger is om vanuit Vortum-Mullem deel te nemen aan ‘de werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen’
 
De commissie Welkom heeft nieuwe tassen laten maken voor het welkomstpakket voor nieuwe inwoners
 
 
Rondvraag
Henk Broeren heeft enkele vragen aan de afgevaardigden van de SP. Een vraag is wat er gebeurd is met de gelden die in 2014 vanuit de WMO zijn overgebleven. Het antwoord is dat dit geld overgeheveld is naar volgend jaar. Een andere discussie is of er mogelijkheden zijn met subsidie voor ouderenactiviteiten. De afvaardigden nemen dit mee. Een andere discussie gaat over de parkeermogelijkheden voor gehandicapten bij het Gemeentehuis in Boxmeer.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 1 november om 20.30 uur.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: