Notulen dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Dinsdag 03 november 2015

Dorpsraadvergadering 2 november 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 7 september 2015 waren de vorige (kleine) vergadering al goedgekeurd. Van die vergadering zijn geen notulen gemaakt.
 
 
Burgerparticipatieraad
Frans Fleuren, Ans de Wit en Marie-Louise van de Cruijzen van de burgerparticipatieraad (BPR) geven een toelichting op wat de BPR doet. Het rijk maakt wetten en voorschriften en de gemeente (beleidsambtenaren) vertaalt deze in beleidsverordeningen waarover de gemeenteraad uiteindelijk beslist. Een van de taken van de BPR is deze verordeningen beoordelen en een advies uitbrengen aan de gemeenteraad.  Daarnaast geeft de BPR ook ongevraagd advies. Dit kan naar aanleiding van opmerkingen door de inwoners over het uitvoeren van dezelfde beleidsregels. Het gaat dan over de 3 groepen jeugd,  werk en inkomen (participatiewet) en de WMO.
Meer informatie over de BPR is terug te vinden op www.bprboxmeer.nl. Vanuit ons dorp hebben Ineke van de Groes en Ilse Lamers zich aangemeld als lid van de BPR.
 
 
Werkgroepen aan het woord
Licht op jong
Binnen het project Licht op Jong is Vortum-Mullem uitgekozen als dorp om een pilot te gaan doen. Uit een enquête die is gehouden onder 64 personen kwamen o.a. de volgende zaken naar voren die men belangrijk vindt voor de leefbaarheid in het dorp: vraag naar een MFA (ontmoetingsplek), betaalbare woningen, school, promotie/aanzicht van het dorp. De werkgroep is nu bezig met het uitwerken van een actieplan om verdere stappen te kunnen zetten.
 
Wonen
De werkgroep wonen  is in gesprek met Wonen Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer en een bouwbedrijf. Er wordt op dit moment serieus gekeken of het haalbaar is om sociale woningen in Vortum-Mullem te bouwen. Het is belangrijk dat geïnteresseerden voor huurwoningen in Vortum-Mullem dit kenbaar maken bij de dorpsraad. De dorpsraad wil nog wat extra PR maken in de vorm van flyers en  info op de site en facebook.
 
Kermis
Afgelopen week heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen de werkgroep kermis van de Dora en de gemeente over het verloop van de kermissen in de dorpen. Belangrijkste conclusie was dat er bijna geen mensen meer naar het kermisterrein komen. De exploitant krijgt vanuit de gemeente een vergoeding om in de verschillende dorpen te staan. De verschillende evenementen werden over het algemeen redelijk tot goed bezocht. Vraag vanuit de gemeente is of er nog wel behoefte is aan een exploitant. De werkgroep bekijkt of hiervoor een enquête gehouden gaat worden.
 
Zorg en welzijn
De werkgroep is afgelopen jaar behoorlijk actief geweest en mensen uit het dorp weten de werkgroep steeds beter te vinden. Dit kan zijn in de vorm van vervoer, hulp bij het koken of ondersteuning bij zaken die via de WMO verkregen kunnen worden.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Vanuit Beugen is de vraag gekomen over de bezorging van het Boxmeers Weekblad. In Vortum-Mullem vindt de bezorging over het algemeen correct plaats (buitengebied niet altijd!!). Peter van Bree stemt dit verder af.
 
Op 14 november vindt er in Zutphen een bijeenkomst plaats om ervaringen uit te wisselen rondom de thema’s welzijn en zorg en WMO. Dit is een initiatief van het plattelandsparlement.
 
De Rabobank  heeft de Clubkas Campagne in het leven geroepen. Voor alle verenigingen/clubs is in totaal           € 135.000,-- beschikbaar dat wordt verdeeld middels een stemming door alle leden. De fanfare heeft zich hiervoor ingeschreven. Leden van de Rabobank kunnen van 3 tot 16 november hun stem uitbrengen.
 
 
Rondvraag
Pedro meldt dat er een artikel in de krant heeft gestaan over verbreding van het spoor op traject tussen Cuijk en Vierlingsbeek. Hij vraagt of de dorpsraad hierover meer info kan verkrijgen.
 
Ronnie meldt dat hij samen met enkele andere vrijwilligers draagvlak/bekendheid moet creëren voor het glasvezelnetwerk binnen het Land van Cuijk. Bij deze!!
 
Mat meldt dat het fabeltje leeft dat de school hier in Vortum-Mullem op korte termijn zou stoppen. Er worden op korte termijn enkele acties opgestart om de school in Vortum-Mullem te gaan promoten.
 
Actie met tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’ staat nog open. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst en Maria Ebben maakt de bordjes (herhaling!)
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 december om 20.30 uur in café Spoorzicht.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: