Notulen dorpsraadvergadering 2 februari 2015

Publicatiedatum: Maandag 02 februari 2015

Dorpsraadvergadering 2 februari 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 5 januari 2015 worden goedgekeurd.
 
Werkgroepen aan het woord
Wonen
De dorpsraad wil op korte termijn een reclamebord plaatsen aan de provinciale weg om het bouwen in Vortum-Mullem te promoten. Maarten Ebben en Koos van Bree hebben namens de werkgroep wonen een gesprek m.b.t. subsidie voor het CPO bouwen.  
 
MFA
Maarten Ebben geeft aan wat de status is m.b.t. het MFA in Vortum-Mullem. Het plan dat er ligt is levensvatbaar. Het parochiebestuur heeft op 23 februari een bijeenkomst waarin het een besluit neemt over het plan dat er ligt. Als dit een positief besluit is kan het plan verder uitgewerkt worden. De gemeente heeft inmiddels een voorstel liggen om € 250.000,-- beschikbaar te stellen voor ons MFA. Dit voorstel moet dan nog worden goedgekeurd door de raad. De rest van het bedrag zal o.a. door fondsenwerving en/of financiering moeten worden opgebracht.
 
Zorg en Welzijn
Wilhelmien Roelofs komt nog terug op de vraag vanuit de vorige vergadering of er financiële middelen beschikbaar zijn voor de kosten die gemaakt worden door vrijwilligers. Er is hiervoor geen potje vanuit overheidswegen, maar dan zou dit moeten komen uit het leefbaarheidsbudget dat de dorpsraad elk jaar krijgt van de gemeente Boxmeer. Een andere vraag die er nog lag is hoe het zit met de verzekering van vrijwilligers. Hiervoor zou de gemeente een verzekering hebben die hierin voorziet. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom bij de werkgroep.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Jacob Fleuren is aanwezig geweest bij het symposium ‘Het dorp van de toekomst’ in Elsendorp. In Elsendorp, een dorp van 1000 inwoners is een MFA gebouwd, waarin ook de school geïntegreerd is. Vanuit de DOP (Dorps Ontwikkeling Plan) is er flink geïnvesteerd/gesubsidieerd om dit soort plannen te realiseren. Vanuit een dergelijk MFA is dan ook de mogelijkheid om voorzieningen als winkelen in de toekomst en/of zorg te leveren.  Op dit moment zijn er ook  initiatieven om gezamenlijk energieprojecten op te starten. Centrale vraag is hoe houden we de jeugd in het dorp? Bij de voortgang van het MFA in Vortum-Mullem kunnen we gebruik maken van de ervaringen die er in Elsendorp zijn opgedaan.
 
De vereniging van kleine kernen heeft een jaarvergadering op 11 maart op in Biest-Houtakker
 
De stichting Workshop Zijn heeft een creatieve dag waar geïnteresseerden aan mee kunnen doen. Opgeven kan bij Peter van Bree.
 
Het financieel overzicht 2014 kan worden ingekeken.
 
Peter geeft de reactie van de gemeente op de vragen die zijn gesteld tijdens het collegebezoek.
 
Vanuit het Benkse is de vraag gekomen of activiteiten kunnen worden ingevuld op de agenda op de website vortum-mullem@info.nl zodat dubbele activiteiten voorkomen kunnen worden.
 
Rondvraag
Herman van Bree meldt dat de fondsenwerving m.b.t. de urnenmuur teleurstellend is verlopen. Geen enkele stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor dit project. Herman van Bree en Jacob Fleuren beraden zich nu op het verdere verloop.

Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 2 maart om 20.30 uur bij Café Spoorzicht.
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: