Notulen Dorpsraadsvergadering 8 april

Publicatiedatum: Woensdag 10 april 2013
Dorpsraadvergadering 8 april 2013

Aanwezig: Prima opkomst ca. 48 personen!!

1. Opening
Peter opent de vergadering en geeft aan dat hij blij is met zo'n grote opkomst.

2. Hoe gaan we verder met de dorpsraad in Vortum-Mullem
Peter geeft aan dat er de afgelopen weken veel verenigingen zijn benaderd om naar de bijeenkomst te komen. Het promofilmpje dat gemaakt is door Joris wordt afgespeeld. Daarna geeft Willem een korte toelichting over de invulling van een dorpsraad. Dorpraad Vortum-Mullem is een stichting, waar een voorzitter, secretaris en penningmeester in het bestuur horen te zitten. Peter licht toe dat we voorlopig met de huidige bezetting doorgaan en dat we hopen dat de opkomst goed blijft tijdens de komende bijeenkomsten. Met een goede opkomst is er in elk geval draagvlak vanuit het dorp voor de dorpsraad en kunnen de zaken die spelen worden ingebracht in de discussie tijdens de bijeenkomst. 

3. Pauze

4. Bouwen in Vortum-Mullem
In de raadsvergadering is het bestemmingsplan Luinbeekweg vastgesteld. Dit betekent dat er op deze locatie gebouwd mag worden. Op 10 april ligt het ter visie voor een termijn van 6 weken. Indien er geen bezwaren komen wordt het plan definitief. Vervolgens moet het bouwrijp worden aanbesteed. Uitgifte van de grond kan dan plaats gaan vinden in oktober/november 2013. Om dit definitief bevestigd te krijgen van de gemeente zou de dorpsraad om een schriftelijke bevestiging van de planning vragen bij de gemeente. De gronduitgifte bij het plan van de Bosch zal niet eerder dan september 2014 gereed komen. De dorpsraad zal Jos de Graaf en Paul v.d. Hoek uitnodigen om een toelichting te komen geven op een van de volgende dorpsraadbijeenkomsten.
Jacob licht toe dat Wonen Vierlingsbeek een inventarisatie heeft gehouden binnen het dorp waaruit duidelijk wordt waar behoefte aan is binnen het dorp. Willem v.d. Rijdt zal contact opnemen met Wonen Vierlingsbeek om te kijken of dit ook voor Vortum-Mullem kan worden ingevuld.

5. Project Calvarieberg
Herman van Bree geeft uitleg over de status van de Calvarieberg. De huidige status is slecht en een renovatie is noodzakelijk. Er is een schets gemaakt van de nieuwe situatie waarbij ook rekening is gehouden met een urnenmuur. De oude Calvarieberg wordt gesloopt, de 4 pastoors die er nu liggen worden opgegraven en herbegraven. Op de plaats van de oude Calvarieberg wordt een verharding gemaakt met de urnenmuur erom heen. De Gilde Opleidingen uit Venlo zullen dit project gaan uitvoeren.

6. Jeu de boules baan
Jos Tamminga meldt de status van de Jeu de boules baan. Er is toestemming van het kerkbestuur voor de aanleg van een Jeu de boules baan op het kerkplein vlak voor de kerk.

7. Kermis in Vortum
Pedro heeft initiatief genomen voor het starten van een commissie voor invulling van de kermis in de toekomst. Definitieve invulling van het programma volgt nog.

8. 70-jaar bevrijding Boxmeer
De gemeente Boxmeer coördineert het herdenken van de bevrijding van Boxmeer 70 jaar geleden (september 2014-mei 2015). Als er activiteiten worden georganiseerd binnen het dorp dan kan dit afgestemd worden via de gemeente

9. Rondvraag
De vraag komt hoe het verder moet met onze school in verband met het teruglopend leerlingenaantal. Angelique meldt dat er nu nog 67 leerlingen op school zitten. Er is op dit moment geen duidelijkheid wat de richtlijn wordt voor de kleinere scholen, maar de huidige situatie is niet zo dat er direct sluiting dreigt. Dit thema kan tijdens een volgende bijeenkomst als discussiepunt terugkomen.

Henk Broeren meldt dat er in Beugen een goed initiatief is opgestart waarbij zorg voor ouderen wordt geboden. Ook dit is een thema om een volgende bijeenkomst breder ter discussie te stellen.

10. Sluiting
Peter bedankt Jos en Jacob voor hun inzet de afgelopen jaren en sluit de vergadering.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: