Verslag OLVP

Publicatiedatum: Dinsdag 19 februari 2013
Hoe verder na de dialogen met de parochianen?
Plannen voor de toekomst van onze parochie!

Geloofsweg Samen, daar staan wij voor. Zeker wanneer het gaat om plannen voor de toekomst, is het dan ook van belang hierover samen de dialoog aan te gaan.

Inmiddels hebben wij bijeenkomsten gehad in Vortum-Mullem (22 oktober), Sambeek (14 november) en Boxmeer (29 januari). Verheugd hebben wij kunnen constateren dat de betrokkenheid bij de vraag “Hoe kunnen wij erin slagen onze parochie voor de toekomst, met name financieel, gezond en levendig te houden?”, groot was. Inhoudelijk verschilden deze avonden van elkaar. Dat is ook begrijpelijk, aangezien dit voor een groot deel bepaald werd door hetgeen plaatselijk speelt.

In Vortum-Mullem en Sambeek waren de avonden door het Parochiebestuur én de Dorpsraden samen georganiseerd. Met name de vraag “Hoe kunnen we het gebruik van het kerkgebouw in de nabije toekomst optimaliseren?” stond in beide kerkdorpen centraal. Op een constructieve manier werden mogelijkheden genoemd, randvoorwaarden besproken, maar ook zorgen geuit. Het is helaas ondoenlijk alle ideeën hier te beschrijven en het maken van een keuze zou de indruk wekken dat hierin al beslissingen genomen zijn. Bij beide avonden werd verzocht een werkgroep in het leven te roepen die o.a. de genoemde mogelijkheden op een deskundige wijze op haalbaarheid zo kunnen toetsen. Ter geruststelling: alle creatieve ideeën die ter sprake zijn gekomen, zijn vastgelegd!
Tijdens de dialoogavond in Boxmeer lag de focus minder op de toekomst van de kerklocatie als zodanig. Begrijpelijk overigens, de Basiliek is immers eigendom van de Karmel. Zijdelings is wel gesproken over mogelijkheden voor een ruimere exploitatie. Inhoudelijk kwamen vooral de vragen “Hoe bereiken we met name de jongere generaties?” en “Hoe houden we als parochie financieel het hoofd boven water?” aan de orde. Ook hier kwam, met name in de gesprekken aansluitend aan de gezamenlijke avond, prominent het idee naar voren hierover met enkele mensen in kleiner verband verder van gedachten te wisselen. 

Op deze plaats is absoluut een dankwoord namens het Parochiebestuur en de Dorpsraden van Vortum-Mullem en Sambeek aan allen die aan de dialogen een bijdrage hebben geleverd op zijn plaats! Daarnaast ook dank aan diegenen die, losstaand van de gehouden avonden, ons schriftelijk en/of mondeling hun bijdrage hebben aangeleverd.

Hoe nu verder? Het Parochiebestuur, in deze de eerst verantwoordelijke die nu aan zet is, heeft zich in haar afgelopen vergadering beraden over de te nemen vervolgstappen.
Wij hebben besloten hiertoe een drietal acties te ondernemen:
- Er komt een werkgroep die, liefst in overleg met de Dorpsraden, de mogelijkheden in beeld gaat brengen voor de diverse kerklocaties. Onderdeel hiervan zal ook een onderzoek naar de haalbaarheid van deze opties zijn. We realiseren ons dat hierbij deskundige ondersteuning, al dan niet afkomstig uit de parochie, onontbeerlijk is.
- Er komt een werkgroep die gaat onderzoeken of een andere vorm van financiering mogelijk kan leiden tot een gezondere financiële basis van de parochie.
- Enkele leden van het Parochiebestuur gaan met een aantal parochianen in kleiner verband verder van gedachten wisselen over de wijze waarop wij voor de toekomst een bloeiende parochie kunnen zijn en blijven.

Wat betreft deze werkgroepen zal de eerste stap bestaan uit het zoeken naar een geschikte samenstelling en het formuleren van een duidelijke opdracht.

Via de Nieuwsbrief én de website zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,
Emilie van der Heijden

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: