Notulen Dorpsraadsvergadering 7 jan 2013

Publicatiedatum: Dinsdag 08 januari 2013
Dorpsraadvergadering 7 januari 2013


Aanwezig: Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben, Jan Hendriks, Jacob Fleuren, Frans Broeder
Niet-leden: geen
Afwezig met bericht: Peter van Raaij


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 3 december  2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Ingekomen post en mededelingen
" Er is post binnengekomen van uit de vereniging van kleine kernen. 
" Het financieel overzicht van 2012 wordt doorgenomen en goedgekeurd
" Het collegebezoek in 2013 gaat niet door. Indien bezoek van het college gewenst is wordt dit op maat afgestemd
" Er is een uitnodiging voor evenement 'Boxmeer 70 jaar vrij' gekomen

4. Bouwen in Vortum-Mullem
Jos heeft contact gehad met wethouder Jos de Graaf. Het concept bestemmingsplan is per oktober ingediend. Het plan ligt nu bij Gedeputeerde Staten. Het plan wordt in het eerste kwartaal 2013 in de Gemeenteraad behandeld, waarna het bouwrijp maken kan starten.

5. Website
Jos en John hebben een gesprek gehad met Geert van Raaij en Stefan Verheggen (Verheggen Software Solutions) over de overdracht van het technisch beheer en hosting van onze website. Stefan doet dit vanaf 1 januari 2013. We willen komend jaar kijken of we in de toekomst nog meer dorps- en wijkraden aan kunnen laten sluiten bij het concept van  Vortum-Mullem.info Geert blijft nog wel de taken van webmaster uitvoeren.

6. Nieuwe leden dorpsraad
Jos heeft een stukje op de website gezet waarin hij mensen oproept om lid te worden van de dorpsraad. Aanvulling is nodig vanwege het vertrek van Jos en Jacob.

7. Jeu de boules baan
Jos heeft een brief opgesteld richting de gemeente met het verzoek om op het kerkplein een jeu de boules baan aan te leggen. Van het SWOG moet nog een reactie komen of ze een bijdrage willen leveren voor de jeu de boules baan.

8. Lopende zaken
Jacob heeft een schrijven van de gemeente Boxmeer m.b.t. tot de structuurvisie. De dorpsraad stopt hier op dit moment geen energie in.

9. Rondvraag
" Jan Hendriks geeft aan dat de lantaarnpaal bij de ingang van het sportveld kapot is. Jos geeft aan dat hiervoor een meldpunt is op de gemeentelijke website.
" Frans Broeder geeft aan dat er plannen vanuit de fanfare zijn om een vriendschapsverband aan te gaan met Obersmayen. Vraag is of de dorpsraad wil meewerken om dit een officieel tintje te geven. Hierop wordt positief gereageerd.
" Jacob geeft aan dat het kerkbestuur bezig is met het verder uitwerken van de plannen rondom de bestemming van het kerkgebouw. Hierop aansluitend zouden we als dorpsraad een deskundige kunnen uitnodigen om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn met de ontwikkeling van het centrum in Vortum-Mullem. Jacob benadert iemand hiervoor die hij kent. Daarbij worden alle belanghebbenden (school, verenigingen) uitgenodigd om bij deze discussie aanwezig te zijn.

10. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: