Notulen Dorpsraadsvergadering sspetember

Publicatiedatum: Donderdag 20 september 2012
Dorpsraadvergadering 3 september 2012


Aanwezig:, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Frans Broeder, Pius v.d. Groes, Peter van Raaij,Jan Hendriks, Henk Broeren
Afwezig: John Ebben met bericht.


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 2 juli 2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Niet-leden aan het woord
Henk Broeren komt voor agendapunt 6

4. Ingekomen post en mededelingen
Kern met pit – ter kennisname (uitnodiging tot deelname actie 2013 ter verbetering van buurt, wijk of dorp van de Kon. Ned. Heidemij) Folders liggen bij Jos
Brief kerken Beugen – Aktie Jacob
Lokaal totaal – ter kennisname

5. Kermis
Gemeenschapshuis doet terrasmelding voor de kermis
Mail naar vd Salm sturen over opstelling ivm fritekraam en buitenterras inrit Wolters is te gebruiken. Aktie Jos
Jan heeft frietkraam geregeld op zondag 30 september

6. Speelruimtebeleid/Jeu de Boulesbaan
Filmpje voor 3 oktober RaBo ledenvergadering – wordt aan gewerkt
Is terrein visvijver een optie? Jos informeert bij visvijver
Is Hubertusstraat, langs het kerkhof mogelijk een optie?
Beste plaats blijft kerkplein!
We willen eerst bij de gemeente informeren over huidige beleid, voor we tot een definitief standpunt komen.

7. Lopende zaken
Jacob is geweest bij de bijeenkomst leegkomende kerken.
Uit de huidige situatie kunnen we lering trekken.
Iedere kleine kerk ervaart de kerk als “van ons”
Kleinste kernen, hebben compleet plan klaar, en gaan in gesprek met bisdom
Bisdom is mogelijk bereid om op basis van onderhoud te verhuren
Kerkbestuur wil de komende drie jaar plan trekken.
AED: pads zijn besteld, de cursus op 15 september komt op website

8. Rondvraag
Peter vraagt over verplaatsing speeltoestellen
Jos waarschijnlijk verplaatst 2013 meer info als Jan van Dinter terug is van vakantie.
Frans hoe is het met het woonplan? Jos: geen nieuws wachten op definitief plan.
Hoe is het met vleermuizen. Wordt naar geïnformeerd.

9. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: