Notulen Dorpsraadsvergadering 4 juni

Publicatiedatum: Woensdag 06 juni 2012
Dorpsraadvergadering 4 juni 2012

Aanwezig: Frans Broeder, John Ebben, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Pius v.d. Groes, Jan Hendriks
Afwezig: Peter van Raaij

1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 2 april 2012
Frans Broeder vraagt hoe het zit met het maaien van het pad. John heeft dit met Jan Brienen afgestemd en die zal dit enkele malen doen.

3. Dorpsbewoners aan het woord
Geen bewoners aanwezig.

4. Ingekomen post en mededelingen
a. Het voorontwerp verkeersveiligheidsplan en wegcategorisering 2012 is opgestuurd naar de dorpsraad. Jacob zal dit doornemen en indien nodig van commentaar voorzien.

5. Lopende zaken
a. Kermis
Het beleid met betrekking tot de kermis in de gemeente Boxmeer voor 2013 moet op dit moment worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan is er een bijeenkomst geweest om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de kermis in Vortum-Mullem nieuw leven in te blazen. Na de vakantie neemt Jos contact op met Thijn Daanen om concrete afspraken te maken. Er wordt geprobeerd om ook voor dit jaar al enkele nieuwe initiatieven op te zetten.
b. Wonen
Op 7 juni komt Jos de Graaf en Paul v.d. Hoek van de gemeente Boxmeer met een stedenbouwkundige toelichting geven over het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan in Vortum-Mullem. Bijeenkomst is om 19.30 uur bij Café Spoorzicht.
c. Partneroverleg
Jos en Jacob zijn hierbij aanwezig geweest. De gemeentelijke begroting is behandeld. Jos heeft gevraagd of er vanuit de andere dorpsraden belangstelling is om het concept van de website van Vortum-Mullem over te nemen. Willen van de Rijdt zal dit in september gaan coördineren.
d. Speelruimtebeleid/Subsidie fonds maatschappelijke betrokkenheid
Er is subsidie aangevraagd bij de Rabobank bij het fonds maatschappelijke betrokkenheid voor de aanleg van een jeu-de-boules baan op het speelveldje in de St. Hubertusstraat als dat vrijkomt. We zijn als dorpsraad genomineerd en tijdens de ledenvergadering van de Rabobank moet dit gepresenteerd worden en zal gestemd worden door de leden en zullen we weten welk bedrag er komt voor de jeu-de-boules baan. John Ebben zal de act van 'Allo Allo' benaderen of ze iets met deze act kunnen/willen doen voor de presentatie. Met de omwonenden moet nog een gesprek plaatsvinden. Mogelijk kan er ook een andere locatie in aanmerking komen voor de aanleg van een baan.

6. Rondvraag
" Commerciële advertenties op de site worden in rekening gebracht door de penningmeester.
" Jacob meldt dat de gemeente Boxmeer en St. Anthonis een bijeenkomst organiseren met als thema ´Herbestemming kerkgebouwen´. In eerste instantie worden hiervoor de dorpsraden en parochiebesturen uitgenodigd om hierover mee te denken.
" Jacob vraagt om een specificatie van de kopieerkosten voor de parochie. John zal uitzoeken of we het contract bij Fortrass kunnen stopzetten.

7. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: