Notulen Dorpsraadsvergadering april

Publicatiedatum: Dinsdag 10 april 2012
Dorpsraadvergadering 2 april 2012

Aanwezig: Frans Broeder, Jacob Fleuren, John Ebben, Jos Tamminga, Pius van de Groes
Afwezig: Jan Hendriks, Peter van Raaij


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 5 maart 2012
Geen notulen van afgelopen vergadering

3. Dorpsbewoners aan het woord
Roel Ebben geeft de tip om middels de dorpsraad een voorstel in te dienen richting het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Verder vraagt Roel Ebben hoe het zit met de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid van het groenonderhoud in Vortum-Mullem. Henk Broeren en Roel Ebben krijgen van Jos Tamminga de informatie die verstrekt is door de gemeente over het groenonderhoud. Henk Broeren vraagt hoe het zit met het speelveldje in de St. Hubertusstraat. Jos Tamminga licht toe dat de gemeente een centraal speelveld wil op het veldje tegenover v.d. Bosch. Het veldje in de St. Hubertusstraat heeft nog geen bestemming. De KBO heeft het idee om er misschien een jeu-de-boules baan aan te leggen. Een ander idee is om een gedeelte te gebruiken voor kruidentuin. De dorpsraad zal dit afstemmen met de gemeente. Henk Broeren vraagt of er een enquête kan worden gehouden in Vortum-Mullem over diverse zaken die te maken hebben met de toekomst van Vortum-Mullem. Dit idee kan verder worden uitgewerkt vanuit de dorpsraad na gesproken te hebben met verschillende verenigingen, mogelijk met ondersteuning van Radius. Pedro Lamers vraagt hoe het zit met de kermis. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de kermis. Op 21 mei is er een bijeenkomst met meerdere partijen over het organiseren van de kermis 2012.

4. Ingekomen post en mededelingen
a. Eind februari is er een gesprek geweest tussen de dorpsraad en Geert van Raaij over het beheer van de website. We zoeken naar een andere beheerder voor het onderhoud van de website. Jos stemt af of er mogelijkheden zijn om een combinatie met de hele gemeente te maken.
b. Er is een brief binnengekomen m.b.t. de dr. Peelen cultuurprijs.

5. Lopende zaken
a. Wonen
Jos heeft onlangs een stukje geplaatst met de actuele stand van zaken omtrent de bouwplannen. Het Beeld Kwaliteitsplan heeft vertraging opgelopen. Over ca. 3 maanden zal er vanuit de gemeente door het college een voorlichtingsavond worden georganiseerd.
b. IBOR beleidsplan
De Akkervoortweg en de St. Hubertusstraat komen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid van het onderhoud in hun straat. De vergoeding hiervoor is dan bestemd voor de vereniging die het onderhoud uitvoert.
c. Speelruimtebeleid
Uitgangspunt is dat er een centrale plek komt aan de St. Cornelisstraat. De jeugdvereniging heeft tijdens een gesprek aangegeven dat ze het huidige grasveld graag willen behouden. Het voorgestelde pannaveldje zien ze niet zitten. De knotwilgen zijn geplant en er komt een hekwerk van 1 meter hoog langs de sloot. De stompen van de oude bomen zitten er nog en moeten nog worden gerooid door de gemeente. De dorpsraad wil overleggen met de gemeente of er een oppervlakte verhard kan worden op het sportveld met 1 of 2 basketpalen erbij.

6. Rondvraag
Pius meldt dat de klok van de kerk al een jaar stil staat. Jacob geeft aan dat de reparatie inmiddels is gestart.
John Ebben zal een stukje plaatsen op de website om te inventariseren of er wensen zijn die binnen Vortum-Mullem gerealiseerd kunnen worden.

7. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: