Notulen Dorpsraadsvergadering 6 februari 2012

Publicatiedatum: Zaterdag 11 februari 2012
Dorpsraadvergadering 6 februari 2012


Aanwezig: Frans Broeder, Peter van Raaij, John Ebben, Jos Tamminga
Afwezig: Jan Hendriks, Pius van de Groes, Jacob Fleuren


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 2 januari 2012
Geen opmerkingen

3. Dorpsbewoners aan het woord
Geen bewoners aanwezig

4. Ingekomen post en mededelingen
a. Er is een brief binnengekomen van de RMD over een nationale opschoondag. Jos zet deze info verkort op de website
b. Eind februari is er een gesprek gepland tussen de dorpsraad en Geert van Raaij over het beheer van de website

5. Lopende zaken
a. Wonen
Er is nog niets nieuws te melden rondom de procedure rondom het bouwen. De gemeente moet op korte termijn met richtlijnen komen.
b. IBOR beleidsplan
De Akkervoortweg en de St. Hubertusstraat komen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid van het onderhoud in hun straat. De vergoeding hiervoor is dan bestemd voor de vereniging die het onderhoud uitvoert
c. Speelruimtebeleid
Uitgangspunt is dat er een centrale plek komt aan de St. Cornelisstraat. De sloot dempen om het veldje te verbreden is niet mogelijk omdat het waterschap hiervoor geen toestemming verleent. De gemeente stelt voor om een panneveldje aan te leggen van ca. 5m x 6m (verharde ondergrond) voor het voetbal eventueel in combinatie met een basketbalpaal. Verder wil de gemeente langs de sloot een hekwerk plaatsen van ca. 1 meter hoogte. Ander voorstel is om knotwilgen tijdens de nationale boomplantdag te planten in plaats van de huidige beplanting. Deze wordt gerooid door de gemeente. Voor de huidige plek in de St. Hubertusstraat moet door de gemeente een andere bestemming worden gevonden. Budget voor het panneveldje is pas in 2013 beschikbaar. Jos nodigt de jeugdvereniging uit om dit te bespreken.
d. KBO
Het bestuur van de dorpsraad heeft een gesprek gevoerd met de Bond van Ouderen. Er is gesproken over mogelijkheden hoe de dorpsraad meer contact kan krijgen met de verschillende verenigingen. Een optie is om enkele malen per jaar een vergadering te organiseren waarbij de dorpsraad alle verenigingen uitnodigt.

6. Rondvraag
Geen vragen

7. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: