Notulen DoRa vergadering 2 januari

Publicatiedatum: Vrijdag 06 januari 2012
Dorpsraadvergadering 2 januari 2012

Aanwezig: Frans Broeder, Jacob Fleuren, Peter van Raaij, John Ebben, Jos Tamminga, Pius v.d. Groes
Afwezig zonder kennisgeving: Jan Hendriks


1. Opening: Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering vastgesteld

3. Dorpsbewoners aan het woord: geen bewoners aanwezig

4. Ingekomen post en mededelingen
• Uitnodiging gehad voor de nieuwjaarsreceptie. Jacob is hierbij aanwezig geweest
• Jos heeft contact gehad met Willem v.d. Rijdt over de openstaande acties. Diverse punten moeten nog worden opgelost
• Er is een brief binnengekomen over het leefbaarheidsbudget. Het budget voor 2012 wordt met ca. 25% gekort
• Met Geert van Raaij is mailcontact geweest. Geert neemt contact op met de school om aan te geven dat er geen commerciële artikelen meer geplaatst mogen worden op de site. De facturen voor het sponsoren van de site in 2012 zijn inmiddels weer verstuurd
• Jacob geeft aan dat de pads voor de AED tijdig vervangen moeten worden. Jos geeft aan dat dit op tijd wordt gemeld door de leverancier van de AED. Het gemeenschapshuus moet met stickers duidelijk maken dat er camerabewaking aanwezig is

5. IBOR beleidsparticipatie
• Jacob is aanwezig geweest op de informatie avond. Kort gezegd wil de gemeente zoveel mogelijk d.m.v. zelfwerkzaamheid de kwalitatieve leefomgeving verbeteren (ook buitengebied i.v.m. het laarzenpad?). De gemeente komt met voorbeelden die voor Vortum van toepassing zijn. Voor 15 januari moet er een reactie naar de gemeente dat we er als dorpsraad welwillend tegenover staan. Jos stuurt hierover een mail naar Willem v.d. Rijdt

6. Speelruimtebeleid
• Er is een quickscan opgeteld waarin richtlijnen zijn opgesteld m.b.t. speelruimte. Ook hierop moet voor 15 januari een reactie naar de gemeente. Op 3 januari staat een afspraak gepland met Willem v.d. Rijdt om de situatie ter plaatse te bekijken. Er moet ook een invulling worden gegeven aan het huidige speelveldje in de St. Hubertusstraat

7. Beleidsplan openbare verlichting
• Binnen het plan is gekozen om in de toekomst vervanging in te vullen met LED-verlichting

8. Lopende zaken
• Er is een bijeenkomst geweest met de aspirantbouwers en dhr. Strijbosch van Wonen Vierlingsbeek. Dhr. Strijbosch geeft binnenkort nog een toelichting met de mogelijkheden van bouwen voor de Bond van Ouderen

9. Rondvraag
• Er wordt gebrainstormd over hoe we meer betrokkenheid kunnen krijgen bij de DORA vanuit de verschillende verenigingen binnen het dorp. Denk aan de groepen jeugd, ouderen, gemeenschapshuus of de fanfare. Een eerste opzet zou kunnen zijn om ideeën uit te wisselen over de mogelijkheden met deze groepen
• Jos neemt contact op met v.d. Salm, Gemeenschapshuus en Spoorzicht over invulling van de horeca-activiteiten met de kermis
• Frans vraagt om een naamplaatje voor het laarzenpad. Jos neemt dit nog eerst op met de gemeente indien die negatief antwoord met Grafipoint

10. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: