Geluidsoverlast melden bij gemeente

Publicatiedatum: Vrijdag 24 oktober 2008
Geluidsanering
Veel woningen in Nederland zijn blootgesteld aan geluid afkomstig van wegen.
In sommige gevallen zijn de geluidsniveaus op deze woningen zo hoog dat maatregelen nodig zijn. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw worden er maatregelen getroffen voor woningen die overlast ondervinden van verkeerslawaai. Het treffen van maatregelen wordt saneren genoemd. Omdat er nog veel woningen zijn waarvoor maatregelen getroffen moeten worden, gaat het nog een geruime tijd duren om alle woningen te saneren. Het Ministerie van VROM wil daarom inzicht krijgen in het totaal aantal te saneren woningen, zodat een inschatting gemaakt kan worden van de nog benodigde tijd en financiële middelen.

Oproep
Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid woningen die mogelijk nog voor maatregelen in aanmerking komt, is door het bureau RMB voor de gemeente Boxmeer onderzocht welke woningen een te hoge geluidbelasting ontvangen én voldoen aan de voorwaarden uit de Wet geluidhinder om mogelijk voor maatregelen in aanmerking te komen. Deze woningen zullen aan het Ministerie van VROM gemeld worden.

We willen geen woningen vergeten, daarom vragen wij u te reageren als u denkt dat uw woning mogelijk teveel geluid ontvangt van het verkeer én aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Naast woningen komen ook bepaalde gezondheidszorggebouwen en onderwijsgebouwen in aanmerking, welke dit zijn kunt u navragen bij RMB. Bedrijven zijn uitgesloten.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- de woning, het onderwijsgebouw of het gezondheidszorggebouw moet gebouwd zijn vóór 1 maart 1986;
- het geluid moet afkomstig zijn van een weg met een geluidzone. Wegen met een geluidzone zijn in principe alle wegen, behalve 30 km/h zones en woonerven.


Wij wijzen u erop dat er naast bovenstaande voorwaarden nog andere voorwaarden gelden waarop de gemeente wettelijk moet toetsen. Alleen als uw woning aan alle voorwaarden voldoet, kan de woning gemeld worden.

Het indienen van uw verzoek bij de gemeente of de melding van uw woning door de gemeente aan het Ministerie van VROM betekent dat er mogelijk maatregelen voor uw woning getroffen kunnen worden. Om teleurstellingen te voorkomen benadrukken wij dat de melding niet vanzelfsprekend betekent dat maatregelen voor uw woning getroffen worden. Of er voor uw woning daadwerkelijk maatregelen getroffen zullen worden, zal blijken uit het akoestisch onderzoek dat in de toekomst wordt uitgevoerd.

Reageren
Als u verwacht dat uw woning teveel geluid ontvangt en aan de bovenstaande voorwaarden voldoet vragen wij u te reageren.
U kunt uw reactie uiterlijk 19 november 2008 schriftelijk melden aan het RMB, Postbus 88, 5430 AB Cuijk of per e-mail ghaverkamp@rmb.nl o.v.v. Eindmelding wegverkeerslawaai. Ook voor vragen kunt u bij mevrouw G. Haverkamp terecht (telefoonnummer 0485- 338 326 of bovenstaand mailadres).

Geplaatst door: Antoinette Visee

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: