Nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Donderdag 12 juli 2007
Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nl

VERKEERSBESLUIT Molenstraat in Beugen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de Molenstraat (en de Carolusstraat) in Beugen een verbod in te stellen voor (doorgaand) vrachtauto- en landbouwverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer middels het plaatsen van de betreffende RVV-verkeersborden.

Het verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha. Belanghebbenden kunnen vanaf heden binnen een termijn van zes weken tegen dit verkeersbesluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Tevens kan binnen dezelfde termijn van zes weken schriftelijk een voorlopige voorziening worden aangevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Gemeenteraad stelt bouwverordening 2007-2 vast

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend, dat de gemeenteraad van Boxmeer in zijn vergadering van 22 mei 2007 heeft besloten vast te stellen de Bouwverordening van de gemeente Boxmeer 2007-2 overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekst.

Het raadsbesluit heeft betrekking op de 12e serie wijzigingen van de bouwverordening. Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de gewijzigde Woningwet per 1 april 2007 en de doorwerking van die wijzigingen in de Bouwverordening.

Het besluit ligt met ingang van 11 juli 2007 ter inzage bij de balie van het cluster Bouwen in de dependance Saxe Gotha.

Het besluit is daarnaast tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Deze kosten bedragen voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina € 0,75 en voor elke volgende pagina € 0,25.

De bouwverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

Verordening Wet Inburgering

Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) ingevoerd. Uitgangspunt van de WI is “eigen verantwoordelijkheid en werk gaat vóór inburgering”.
De inburgeraar zelf is verplicht zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen dat zal bestaan uit een landelijke toets. Mensen kunnen een inburgeringstraject zelf inkopen met behulp van een kredietfaciliteit verstrekt door de Informatie Beheer Groep.
De gemeente heeft een informerende, faciliterende en handhavende rol in het kader van inburgering en moet hiervoor een verordening vaststellen.

Op 21 juni 2007 heeft de gemeenteraad de Verordening Wet Inburgering gemeente Boxmeer vastgesteld. De verordening regelt het volgende:
1. De informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, over
a. hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet, en over
b. het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen (artikel 8 Wl).
2. Het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en over de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld (artikel 19, vijfde lid, en artikel 23, derde lid, Wl).
3. De bestuurlijke boetes die voor de verschillende overtredingen kunnen worden opgelegd (artikel 35 Wl).
De Verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 april 2007.

Het besluit tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Boxmeer ligt ter inzage in het gemeentehuis (dependance, Ir. Wagterstraat 8 Boxmeer).

Ontheffing Wet geluidhinder plan Moolenhecken (locatie garage Renkens)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door Maeselandt bv projecten een verzoek is ingediend, om vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder voor de realisatie van plan Moolenhecken. Het plan omvat de bouw van 4 appartementsgebouwen met daarin 28 appartementen en bijbehorende voorzieningen aan de Sambeekseweg en de Bocstraat.

Voor het bouwplan wordt een verzoek hogere grenswaarden gedaan tot maximaal 63 dB.

Met ingang van 12 juli 2007 zal het ontwerpbesluit tot hogere grenswaarden gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.

Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd schriftelijk of mondeling zienswijzen ten aanzien van dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Vrijstelling plan Moolenhecken (locatie garage Renkens)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door Maeselandt bv projecten een verzoek is ingediend, om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Villawijk-Zuid, voor de realisatie van plan Moolenhecken. Het plan omvat de bouw van 4 appartementsgebouwen met daarin 28 appartementen en bijbehorende voorzieningen aan de Sambeekseweg en de Bocstraat.

Met ingang van 12 juli 2007 zal het ontwerp-besluit tot vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd schriftelijk of mondeling zienswijzen ten aanzien van dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Gebruik woning Papenvoortsedijk 17a in Rijkevoort voor vestiging kleinschalige kapsalon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Kom Rijkevoort’. Het verzoek strekt ertoe om het gebruik van een gedeelte van de woning Papenvoortsedijk 17a te Rijkevoort ten behoeve van een kleinschalige kapsalon toe te staan.

Zienswijzen
Het ontwerp-besluit voor de vrijstelling ligt vanaf 12 juli 2007 gedurende zes weken, dus tot en met 22 augustus 2007, ter inzage in de dependance van het gemeentehuis, Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd om schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent dit ontwerp-besluit in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Gewijzigde bekendmaking uitwegvergunning Althof 21a in Boxmeer

In het Boxmeers Weekblad van 20 juni 2007 is openbaar bekendgemaakt dat het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft een uitwegvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening te verlenen ter plaatse van Althof 21a te Boxmeer.
Per abuis is in het vervolg van de tekst van die bekendmaking de indruk gewekt dat er sprake is van een reeds genomen besluit waartegen binnen zes weken een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college met daarnaast de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch.
Het betreft hier echter vooralsnog slechts een voornemen tot verlening van een vergunning. Indiening van een bezwaarschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening behoort in dit stadium niet tot de mogelijkheden.
Het ontwerp-besluit ligt ter inzage gedurende vier weken vanaf 12 juli 2007 tot 9 augustus 2007 op de afdeling Ruimtelijk Beheer (dependance Saxe Gotha).
Belanghebbenden kunnen gedurende die periode naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken over het concept-besluit bij het college.
Daarna beslist het college met inachtneming van de ingekomen reacties.
Voor een mondelinge reactie kan contact worden opgenomen met de heer U. van der Zanden (telefoon 0485-585790) of bij diens afwezigheid met de heer J. van Dinter (0485-585818)
Bezwaarschriften die zijn ingekomen naar aanleiding van de openbare bekendmaking van
20 juni 2007, zullen worden aangemerkt als een zienswijze inzake het ontwerp-besluit.

Bouwzaken 11 juli 2007

Welstandsvergadering
De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen. Bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie. Op 12 juli 2007 vergadert de 'kleine commissie', waarbij kleinere bouwplannen worden beoordeeld in de brandweerkazerne van Boxmeer. Op 19 juli 2007 vergadert de ‘grote commissie’, waarbij grotere bouwplannen worden beoordeeld, in de brandweerkazerne van Boxmeer.


Lees meer...

Milieuzaken 11 juli 2007

Inzage is mogelijk op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha en in de Openbare Bibliotheek Boxmeer tijdens openingstijden. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook terecht bij Milieuzaken van de afdeling Ruimtelijk Beheer.


Lees meer...

Kapvergunningen 11 juli 2007

Verleende kapvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de bomenverordening besloten de volgende vergunningen te verlenen.

? Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, ’s-Hertogenbosch, 61 esdoorns langs de Veerweg in Oeffelt met een verplichting tot herplant van 23 bomen.
? Rijksgebouwendienst Directie Projecten, Keizersgracht 5, Eindhoven, 6 Amerikaanse eiken op perceel Stevensbeekseweg 14a in Overloon met een verplichting tot herplant van 2 bomen.
? M. Goemans, Baansestraat 1, Overloon, 2 lindebomen op het perceel Bossenhoekweg 6 in Overloon. Met een verplichting tot herplant.
? IBN, Hockeyweg 5, Uden, een acacia op het perceel Carmelietenstraat West 49 in Boxmeer.
? P.A. van den Haak, Groeningsestraat 16, Groeningen, een berk.

Genoemde kapvergunning treden in werking op 9 augustus 2007, tenzij een voorlopige voorziening wordt getroffen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze voorlopige voorziening (op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) kan enkel gevraagd worden aan voornoemde voorzieningenrechter gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift (op grond van artikel 7:1 van genoemde wet) bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Het bezwaarschrift moet voor woensdag 22 augustus 2007 (binnen zes weken) worden ingediend.

Werk in uitvoering 11 juli 2007

Boxmeer: vervangen van een gedeelte van de riolering in de Hans Memlingstraat; de weg wordt tijdelijk afgesloten.
Overloon: werkzaamheden ivm herinrichting bedrijventerrein De Oude Molen.
Door de hele gemeente worden momenteel bermen gemaaid.


Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: