Digitale nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Vrijdag 11 mei 2007
  Nieuwsbrief Gemeente Boxmeer  
Dit de digitale nieuwsbrief van de openbare bekendmakingen van de gemeente Boxmeer.
De gemeente publiceert al haar nieuws in het Boxmeers Weekblad en op haar website www.boxmeer.nl. Deze elektronische nieuwsbrief is extra service.


Heeft u op- of aanmerkingen of tips? Wij horen dat graag van u: gemeente@boxmeer.nl

Vrijstellingsverzoek voor sieradenatelier in Beugen

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat door mevrouw S. Claassen, Boxmeerseweg 33 in Beugen, een verzoek is ingediend om een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor een aan huis gebonden bedrijf. Het bedrijf betreft een atelier voor het ontwerpen en produceren van sieraden.
 
Om het beoogde gebruik mogelijk te maken is het college voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Kom Beugen 1978".

Het ontwerp-besluit ligt met ingang van 10 mei 2007gedurende zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.

Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd zienswijzen omtrent dit verzoek in te dienen bij burgemeester en wethouders.
 
Bekendmaking vaststelling Bouwverordening gemeente Boxmeer 2007

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat de gemeenteraad  van Boxmeer, in zijn vergadering van 19 april 2007, heeft besloten vast te stellen de  Bouwverordening van de gemeente Boxmeer 2007, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekst.

Het raadsbesluit heeft betrekking op de 11e serie wijzigingen van de bouwverordening. Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op het tweede en laatste gedeelte van de integrale herziening van de brandveiligheidsvoorschriften. Daarnaast omvat deze serie wijzigingen aanpassingen aan het Asbestverwijderingsbesluit.

Het besluit ligt met ingang van 10 mei 2007 ter inzage bij de balie van het cluster Bouwen in de Dependance Saxe Gotha.

Het besluit is daarnaast tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Deze kosten bedragen voor de eerste geheel of gedeeltelijk bedrukte pagina ? 0,75 en voor elke volgende pagina ? 0,25.

De bouwverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
 
Verkeersbesluiten turborotonde "Sterckwijck" en rotonde "Lange Heggen" te Beugen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om ter plaatse van de turborotonde "Sterckwijck" en ter plaatse van de rotonde "Lange Heggen" in de Provincialeweg in Beugen diverse (voorrangs)regelingen te treffen en de naastgelegen fietsoversteek hierbij aan te wijzen als verplichte fiets/bromfietspad door middel van het plaatsen van RVV-verkeersborden en het aanbrengen van haaientanden. 

Het verkeersbesluit inzake turborotonde "Sterckwijck" en het verkeersbesluit inzake rotonde "Lange Heggen" liggen vanaf heden beide ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Beheer, dependance Saxe Gotha.
Belanghebbenden kunnen vanaf heden binnen een termijn van zes weken tegen dit verkeersbesluit schriftelijk bezwaar indienen bij  burgemeester en wethouders. Tevens kan binnen dezelfde termijn van zes weken schriftelijk een voorlopige voorziening worden aangevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA  's-Hertogenbosch.
 
Bouwzaken 9 mei 2007

Welstandsvergadering
De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen. Bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie. Op 10 mei  2006 vergadert de 'kleine commissie', waarbij kleinere bouwplannen worden beoordeeld in het gemeentehuis van St. Anthonis. De vergadering van 17 mei 2006 vervalt in verband met de viering van Hemelvaart. De agenda van de vergadering met daarin een globale tijdsplanning is de dag voor de betreffende vergadering in te zien bij de balie Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Beide vergaderingen beginnen om ca. 9.30 uur. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het taakveld bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, te bereiken via telefoonnummer (0485) 585911.

Ingekomen bouwaanvragen
In de afgelopen week zijn aanvragen ingediend om bouwvergunningen voor het:

_x0007_ oprichten 5 appartementencomplexen aan Jeroen Boschstraat/Cornelis Ketelstraat/Elderom fase II in Boxmeer (23 april);
_x0007_ vergroten garage/berging aan Ringoven 9 in Overloon (24 april).

Tegen het indienen van bovenstaande bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.
Het naar voren brengen van bedenkingen is te zijner tijd mogelijk wanneer een vrijstelling noodzakelijk is. Het maken van bezwaar is te zijner tijd mogelijk wanneer de gevraagde bouwvergunningen zijn verleend.

Verleende bouwvergunningen
Afgelopen week/weken zijn voor onderstaande plannen bouwvergunningen verleend.
De vergunningen zijn op 7 mei 2007 naar de aanvragers verzonden.

_x0007_ vergroten woonhuis aan Kerkveld 31 in Rijkevoort;
_x0007_ oprichten woonhuis aan Ringoven 24 in Overloon;

Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze bouwvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders van Boxmeer binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum daartegen bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de bouw automatisch wordt stilgelegd. Daartoe dient op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien- gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA `s Hertogenbosch.

Vrijstellingsverzoeken
Ingediend is de volgende aanvraag om bouwvergunning die tevens een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex. artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inhoudt:
_x0007_ herbouw woonhuis aan Urlingsestraat 11 in Oeffelt.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrijstelling te verlenen. De op dit plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 10 mei 2007 gedurende twee weken voor iedereen ter inzage bij de balie van cluster Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha.

Gedurende bovengenoemde twee weken kunnen eventuele zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling schriftelijk bij burgemeester en wethouders naar voren worden gebracht.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor het volgende verzoek:
_x0007_ vergroten woonhuis aan P. Bleijsstraat 26 in Overloon.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrijstelling te verlenen. De op dit plan betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 10 mei 2007 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie van cluster Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha.

Gedurende bovengenoemde zes weken kunnen eventuele zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling bij burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 
Milieubeheer 9 mei 2007

Inzage is mogelijk op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha en in de Openbare Bibliotheek Boxmeer tijdens openingstijden. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook terecht bij Milieuzaken van de afdeling Ruimtelijk Beheer.

In werking treden milieuvergunning
Een milieuvergunning treedt niet in werking zonder de vereiste bouwvergunning.

Verleende milieuvergunning
Inzage: vanaf 10 mei 2007 tot en met 20 juni 2007.
Beroep: binnen deze termijn kan (in tweevoud) beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Beroepsmogelijkheid voor: de aanvrager (indien de beschikking afwijkt van het ontwerp), de Inspecteur van de Volksgezondheid en Milieuhygi‘ne, degenen die binnen de gestelde termijnen, schriftelijk of mondeling, hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt, degenen die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren om tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken.
Vergunning is op 1 mei 2007 verleend aan:
_x0007_ J.H.F.M. van Duijnhoven, Sassekamp 4 in Rijkevoort. Het betreft een revisievergunning voor een vleeskuikenhouderij en akkerbouwbedrijf.
De vergunning wordt onherroepelijk op 21 juni 2007 tenzij naast het indienen van het beroepschrift, een verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Raad van State.

Geaccepteerde milieumelding (8.40)
Inzage: vanaf 10 mei 2007  tot en met 20 juni 2007.
De volgende melding is geaccepteerd op 1 mei 2007:
_x0007_ Van Schaijk BV, Zoggelsestraat 10 in Heesch. Het betreft het van toepassing zijn van het besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer op het adres Elderom 315 in Boxmeer. 
Kapvergunningen 9 mei 2007

Verleende kapvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de bomenverordening op 1 mei 2007 besloten de volgende vergunningen te verlenen.

_x0007_ A.J.H. Kerstens, Kerkstraat-Noord 44 in Oeffelt, 1 beuk.
_x0007_ J.H.J.M. Verdijk, Beugense Maasstraat 2 in Beugen, 1 es met een verplichting tot herplant.
_x0007_ H.G.M.M. de Best, de Raetsingel 4 in Boxmeer, 1 tamme kastanje met een verplichting tot herplant.
_x0007_ G. Platteeuw, de Sering 19 in Boxmeer, 1 conifeer en 2 prunussen.

Genoemde kapvergunning treden in werking op 7 juni 2007, tenzij een voorlopige voorziening wordt getroffen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Deze voorlopige voorziening (op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) kan enkel gevraagd worden aan voornoemde voorzieningenrechter gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift (op grond van artikel 7:1 van genoemde wet) bij burgemeester en wethouders van Boxmeer,  Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Het bezwaarschrift moet voor woensdag 20 juni 2007 (binnen zes weken) worden ingediend.
 
Werk in uitvoering 9 mei 2007
  • Boxmeer/Beugen: aanleg turborotonde op de Provincialeweg bij Route 77. De Provincialeweg is voor het doorgaande verkeer afgesloten. Er is een omleiding via de snelwegen. Beugen en het bedrijventerrein TCOB (Transport Centrum Beugen) zijn vanuit Boxmeer bereikbaar. Hiervoor wordt een tijdelijke weg langs het werk aangelegd. Het werk duurt tot ongeveer eind juni.
  • Oeffelt: werkzaamheden ivm revitalisering kern Oeffelt. Er is begonnen met het leggen van riolering in de Schoolstraat nabij de Lietingsestraat. 
  • Overloon: werkzaamheden ivm herinrichting bedrijventerrein De Oude Molen.
  • Overloon: begin mei wordt begonnen met het herstraten van de Irenestraat vanaf de kruising Pasveldweg/Theobaldusweg tot aan het tankstation. De straat wordt hiervoor gefaseerd afgesloten. Het werk duurt ongeveer vier weken.

 


schaduw gemeente Boxmeer shade_br

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: