Digitale nieuwsbrief Gemeente Boxmeer

Publicatiedatum: Donderdag 03 mei 2007
  Nieuwsbrief Gemeente Boxmeer  
Dit is de digitale nieuwsbrief van de openbare bekendmakingen van de gemeente Boxmeer, met informatie zoals deze ook wordt gepubliceerd in het Boxmeers Weekblad.


Voorbereidingsbesluiten plan Moolenhecken en nieuwbouw De Weijerhof

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat de gemeenteraad op 19 april 2007 heeft besloten te verklaren dat een wijziging van de stedenbouwkundige bestemming wordt voorbereid voor de gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij de raadsbesluiten behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen:
1.      het gebied behorende bij het plan Moolenhecken aan de Sambeekseweg en de Bocstraat in Boxmeer en

2.      het gebied behorende bij de nieuwbouw van basisschool De Weijerhof en de bouw van een multifunctionele ruimte voor De Weijerhof en de Weijer aan de Weijerstraat in Boxmeer.

De raadsbesluiten treden in werking op de dag na publicatie. De raadsbesluiten liggen met de daarbij behorende stukken vanaf 3 mei 2007 voor zes weken ter inzage op de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha (zie voor adres en openingstijden colofon).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Boxmeer, postbus 450, 5830 AL te Boxmeer. Vermeld daarbij op welk voorbereidingsbesluit het bezwaar betrekking heeft. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank van 's-Hertogenbosch kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Bouw nieuw gemeentehuis en aanpassing infrastructuur
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat door de gemeente Boxmeer, een verzoek is ingediend om, met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kom Boxmeer" voor het oprichten van een nieuw gemeentehuis, en het aanpassen van de infrastructuur daar omheen, aan het Raadhuisplein te Boxmeer.

Het ontwerp-besluit ligt met ingang van 3 mei 2007 gedurende zes weken (dus tot en met 14 juni 2007) tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in de dependance Saxe Gotha.
Gedurende de inzagetermijn is eenieder gerechtigd schriftelijke of mondelinge zienswijzen ten aanzien van dit verzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders.


 
Vrijstelling verleend bp Kom Overloon
Burgemeester en wethouders hebben op 1 mei 2007 op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan mevrouw J. Loof vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Kom Overloon" ten behoeve van het gebruik van een gedeelte van het pand Bergkampweg 21 in Overloon als kleinschalige kapsalon. 

 
Bouwzaken 2 mei 2007

Welstandsvergadering
De welstandscommissie adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen. Bouwplannen worden beoordeeld tijdens de wekelijkse vergaderingen van deze commissie. Op 10 mei 2006 vergadert de 'kleine commissie', waarbij kleinere bouwplannen worden beoordeeld in het gemeentehuis van St. Anthonis. Op 3 mei 2006 vergadert de 'grote commissie', waarbij grotere bouwplannen worden beoordeeld, in de brandweerkazerne van Boxmeer. De agenda van de vergadering met daarin een globale tijdsplanning is de dag voor de betreffende vergadering in te zien bij de balie Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer. Beide vergaderingen beginnen om ca. 9.30 uur. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het taakveld bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, te bereiken via telefoonnummer (0485) 585911.

Ingekomen bouwaanvragen
In de afgelopen week zijn aanvragen ingediend om bouwvergunningen voor het:

_x0007_ oprichten 21 woningen aan Vierlingsbeekseweg in Overloon (16 april);
_x0007_ plaatsen carport aan Arn. van Gelrestraat 7 in Vierlingsbeek (13 april);
_x0007_ vergroten tussenruimte bedrijfsgebouw aan Hertselsedijk 1a in Vortum-Mullem (13 april);
_x0007_ plaatsen mobiele cleanroom aan Exportstraat 39b in Boxmeer (17 april);
_x0007_ veranderen indeling bestaande bedrijfspand aan Veldweg 4 in Rijkevoort (16april);
_x0007_ plaatsen hekwerk aan Stevensbeekseweg 14a in Overloon (23 april);
_x0007_ nieuwbouw garage aan Vierlingsbeekseweg 38 in Overloon (18 april);
_x0007_ oprichten geitenstal aan Sassekamp 6 in Rijkevoort (19 april);
_x0007_ vergroten woonhuis aan Mr. Henckensstraat 7 in Overloon (23 april);
_x0007_ vergroten woonhuis aan Mgr. Geurtsstraat 54a in Maashees (23 april);
_x0007_ plaatsen tuinhuisje aan de Jasmijn 7 in Boxmeer (23 april);
_x0007_ plaatsen berging aan Hoge Akker 14 in Overloon (23 april);
_x0007_ oprichten woonhuis aan Ringoven 17 in Overloon (23 april);
_x0007_ bouwen magazijn en showroom aan Rijkevoortseweg 5 in Boxmeer (23 april).

Tegen het indienen van bovenstaande bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.
Het naar voren brengen van bedenkingen is te zijner tijd mogelijk wanneer een vrijstelling noodzakelijk is. Het maken van bezwaar is te zijner tijd mogelijk wanneer de gevraagde bouwvergunningen zijn verleend.

Verleende bouwvergunningen
Afgelopen week/weken zijn voor onderstaande plannen bouwvergunningen verleend.
De vergunningen zijn op 26 april 2007 naar de aanvragers verzonden.

_x0007_ renoveren garage voorpui aan Mgr. Geurtsstraat 5 in Maashees;
_x0007_ plaatsen 2 ramen kantoorruimte aan Marijkestraat 1 in Boxmeer;
_x0007_ verbouwen bijgebouw aan Voordtstraat 4a in Beugen;
_x0007_ vergroten ligboxenstal aan Rondweg 11a in Overloon;
_x0007_ veranderen zijgevels woonhuis aan Hogeweg 5 in Maashees;
_x0007_ bouwen vleesvarkensstal aan Loonse Hei 3 in Overloon;
_x0007_ veranderen intern balkon gebouw aan de Raetsingel 1 in Boxmeer;
_x0007_ bouwen drie aardappel-opslagloodsen aan Erflanden 9 in Boxmeer;
_x0007_ plaatsen overkapping aan Uitleg 4 in Boxmeer;
_x0007_ plaatsen erker aan Kerkenveld 10 in Beugen.

Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze bouwvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij burgemeester en wethouders van Boxmeer binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum daartegen bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de bouw automatisch wordt stilgelegd. Daartoe dient op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien- gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA `s Hertogenbosch.

Verleende sloopvergunningen
Afgelopen week is  onderstaande sloopvergunning  verleend die op 26 april 2007 naar de aanvrager verzonden is:

_x0007_ slopen 3 varkensstallen aan Schaartven 1 in Overloon.

Zij die menen door de afgifte van deze sloopvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht daartegen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum schriftelijk bezwaar maken. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de sloop automatisch wordt stilgelegd. Daartoe dient op grond van artikel  8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien -gelet op de betrokken belangen -onverwijlde spoed dit eist, gelijktijdig met of na het maken van bezwaar een voorlopige voorziening gevraagd te worden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Vrijstellingsverzoeken
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor de volgende verzoeken:

_x0007_ vergroten woonhuis aan Heihoekscheweg 19 in Vierlingsbeek;
_x0007_ het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van een vleesvarkensstal aan Heikant 8 in Sambeek.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vrijstellingen te verlenen. De op deze plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 mei 2007 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie van cluster Bouwen van de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha.

Gedurende bovengenoemde zes weken kunnen eventuele zienswijzen tegen het verlenen van vrijstelling bij burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 
Milieuzaken 2 mei 2007

Inzage is mogelijk op de afdeling Ruimtelijk Beheer, dependance Saxe Gotha en in de Openbare Bibliotheek Boxmeer tijdens openingstijden. Voor vragen of inlichtingen kunt u ook terecht bij Milieuzaken van de afdeling Ruimtelijk Beheer.

In werking treden milieuvergunning
Een milieuvergunning treedt niet in werking zonder de vereiste bouwvergunning.

Geaccepteerde milieumelding (8.40)
Inzage: vanaf 3 mei 2007 tot en met 13 juni 2007.
De volgende melding is geaccepteerd op 24 april 2007:
_x0007_ De heer M. van Boekel, Broekweg 7 te Maashees. Het betreft het van toepassing zijn van het besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (propaanreservoir).
_x0007_ L. Jansen, Langstraat 6b te Vortum-Mullem. Het betreft het van toepassing zijn van het besluit landbouw milieubeheer (paardenhouderij).

Besluit Milieueffectrapportage
Burgemeester en Wethouders van Boxmeer; gelet op het bepaalde in artikel 7.8b, vijfde lid van de Wet milieubeheer, maken Burgemeester en Wethouders van Boxmeer het volgende bekend.
Op 26 januari 2007 heeft A.M. Cornelissen BV medegedeeld dat hij voornemens is op zijn varkenshouderij aan de Rondweg 4 in Overloon een nieuwe varkensstal op te richten. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en Wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door A.M. Cornelissen BV géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteiten. Naar de mening van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De beschikking en overige stukken liggen gedurende zes weken (van 3 mei 2007 tot en met 13 juni 2007) voor iedereen op de volgende plaatsen ter inzage:
? in de dependance  Ir. Wagterstraat 8 te Boxmeer, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur en op maandag van 17.30 uur tot 19.00 uur en op afspraak van maandag tot en met donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;
? in de Openbare Bibliotheek Boxmeer, Sociaal-Cultureel Centrum "De Weijer", Raetsingel 1 te Boxmeer, tijdens openstellings¬uren;

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.
 
Werk in uitvoering 2 mei 2007

  • Boxmeer/Beugen: aanleg turborotonde op de Provincialeweg bij Route 77. De Provincialeweg is voor het doorgaande verkeer afgesloten. Er is een omleiding via de snelwegen. Beugen en het bedrijventerrein TCOB (Transport Centrum Beugen) zijn vanuit Boxmeer bereikbaar. Hiervoor wordt een tijdelijke weg langs het werk aangelegd. Het werk duurt tot ongeveer eind juni.
  • Boxmeer: op donderdag 3 en vrijdag 4 mei is de Dr. Peelenstraat wegens reconstructiewerkzaamheden afgesloten.
  • Oeffelt: werkzaamheden ivm revitalisering kern Oeffelt. Er wordt begonnen met het leggen van riolering in de Schoolstraat nabij de Lietingsestraat. 
  • Overloon: werkzaamheden ivm herinrichting bedrijventerrein De Oude Molen.
  • Overloon: begin mei wordt begonnen met het herstraten van de Irenestraat vanaf de kruising Pasveldweg/Theobaldusweg tot aan het tankstation. De straat wordt hiervoor gefaseerd afgesloten. Het werk duurt ongeveer vier weken.
  • Sambeek: de Maasstraat wordt wegens reparatie enkele uren afgesloten op donderdag 3 of vrijdag 4 mei a.s.


 


 
schaduw gemeente Boxmeer shade_br

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: