Dorpsraadvergadering 6 mei

Publicatiedatum: Maandag 06 mei 2024

Dorpsraadvergadering:  Maandag 6 mei

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Frans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Peter is afwezig vanwege andere verplichtingen in Eindhoven 😊

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

3. WERGROEPEN

Wonen

Maarten geeft (ook namens Guido) een update over de plannen voor nieuwbouw in Vortum-Mullem. De 2 huidige plannen zitten inmiddels vol en er zijn mogelijkheden voor uitbreiding van de Bosch-Akker. De familie Ebbers is grondeigenaar en er is inmiddels een eerste schets/plan gemaakt met gemeente/grondeigenaar/commissie DORA. Er is inmiddels een principe verzoek ingediend om de bestemming om te zetten van agrarisch naar wonen. De verwachte doorlooptijd is ca. 18-24 maanden wat betekent dat bouw medio 2026 zou kunnen starten.

 

Sint Cornelisstraat

Greetje en Maartje hebben een korte presentatie over de status van de reconstructie van de St. Cornelisstraat. Komt er kort op neer dat we in september van start gaan. Verwachte doorlooptijd is ca. 1 jaar. De aanbesteding loopt op dit moment en zou nog vertraging op kunnen leveren (is niet de verwachting). Het is nog niet duidelijk wat Enexis precies gaat doen. Binnen nu en een maand komt er een inhoudelijk schrijven van de gemeente met nog meer inhoudelijke informatie. Ook de aanleg van de beweegtuin loopt dan parallel met de reconstructie. Vooruitlopend op de reconstructie is op het plein inmiddels een laadpaal geplaatst voor elektrische auto.

 

Windmolens

Bert Pothast en Paula Arts geven een presentatie over de energiegemeenschappen alliantie namens de werkgroep windturbines. Er zijn plannen om windturbines te plaatsen naast de A73. De werkgroep wil heel alert zijn op de inhoud van de plannen en de mogelijke gevolgen voor de inwoners van Vortum-Mullem. De gemeente wil zoveel mogelijk lokale initiatieven stimuleren om hierin mee te denken. De werkgroep wil heel graag dat er meer (ook jongere!) mensen aansluiten bij de werkgroep. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN             

Bijeenkomst omgevingsvisie Land van Cuijk 2040

Alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt is onderdeel van de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, de natuur en een schone lucht. Onze doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie. Zo helpt de Omgevingsvisie ons bij het maken van plannen voor de gemeente Land van Cuijk tot 2040.

Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. In de eerste fase is heel veel input verzameld om te komen tot een Opgavennotitie. In fase 2 dachten we na over wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Dit toekomstbeeld leggen we vast in de Perspectievennotitie. In de 3e fase werken we toe naar de Omgevingsvisie Land van Cuijk 2040. En ook in deze fase nodigen we inwoners, ondernemers, wijk- en dorpsraden en andere belangstellenden uit om met ons mee te denken.

Er is 1 avond om mee te denken over de toekomst van gemeente Land van Cuijk op:

Dinsdag 11 juni

19.00 – 21.00 uur

MFA de Valuwe in Cuijk

 

Uitnodiging mobiliteitsplan 15 mei

Bij het mobiliteitscafé op 25 januari 2023 i heeft iedereen de visie op de toekomst van mobiliteit in onze gemeente kunnen delen. Daarna is er, via een online formulier aan de hand van verschillende dilemma’s, een beeld gevormd over de te maken beleidskeuzes. Deze inbreng is gebruikt om de visie en de strategie uit te werken. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 14 december 2023 en kunt u bekijken op exb-2024-15369.pdf (officiele-overheidspublicaties.nl)

De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsplan. In dit plan benoemen we concrete projecten die we gaan uitvoeren, om invulling te geven aan de gekozen strategie en om onze toekomstvisie te realiseren. Dit zijn projecten in de vorm van onderzoeken, nieuw beleid of aanpassingen aan de infrastructuur.

Er is een werksessie over het uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan op:

Woensdag 15 mei 2024

19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00)

Oelbroeck te Sint Anthonis.

 

Subsidie loket Leader

Voor initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid is er sinds 18 april jl. een subsidie beschikbaar vanuit het LEADER project Brabantse Peel. Deze subsidie kan voor jullie interessant zijn omdat Buurt- en dorpshuizen natuurlijk belangrijke ontmoetingsplekken in dorpen en kernen zijn. Voorbeelden zijn een project / ontwikkeling in centrale accommodatie waarvoor je een subsidieverzoek kunt indienen. Of voor het op peil brengen van het opleidingsniveau van vrijwilligers en de bedrijfsvoering van deze accommodatie.

 

Beantwoording WIU

Tot 1 december van het vorige jaar hebben alle wijk- en dorpsraden kunnen reageren op de WIU-kaart. Op basis hiervan hebben de vakspecialisten in eerste instantie vanuit hun eigen vakgebied de diverse punten behandeld, vervolgens is op een integrale tafel gekeken verbanden te leggen met andere opgaven waarmee het definitieve antwoord definitief is gemaakt. Afgelopen dinsdag, 23 april 2024, heeft het college kennis genomen van de beantwoording. Voor Vortum-Mullem zijn 2 punten geaccordeerd:

  • Vergroening plein Knillus;
  • Ontsluiting Molenhof naar Luinbeekweg

 

Kermisbeleid

De subsidie is voor de komende jaren (tot 2029) vastgesteld op € 3000,- per jaar. Pedro meldt vanuit de kermiscommissie dat er in 2024 wat gaat veranderen m.b.t. de activiteiten. De samenwerking met exploitant v.d. Stay is opgezegd (te duur) en we gaan de attracties op een andere manier invullen. Een nadere invulling van het programma volgt nog.

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Maarten meldt vanuit Knillus dat er geïnvesteerd is in airco in het cafe en de gerfkamer. Ook in de zaal komt nog een aanpassing op het koelsysteem.

 

Bert meldt dat er ook op de Haltestraat geparkeerd wordt door medewerkers van bewindvoerderskantoor Kroezen. Hij vraagt of de dorpsraad hierover contact wil opnemen met het kantoor. Frans meldt dat dit al eens eerder is gebeurd, maar dat er geen concrete oplossing is gekomen. Beter alternatief voor parkeren zou de Luinbeekweg zijn dan op de Haltestraat. Peter van Bree zou hierover contact opnemen met Lino. Hij komt hier volgende keer op terug.

 

6. SLUITING

Frans dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

             

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: