Dorpsraadsvergadering 6 maart 2022

Publicatiedatum: Maandag 06 maart 2023

Dorpsraadvergadering:  maandag 6 maart 2023

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan Linda Kusters van Sociom. Linda ligt toe dat zij dorpsondersteuner is in IJsselstein en werkt bij Sociom om diverse burgerinitiatieven op het gebied van leefbaarheid te ondersteunen.

 

3.  NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goed gekeurd

 

4. WERKGROEPEN

Recreatie en Toerisme

Vanuit de werkgroep meldt Erik Willems dat de andere leden van de werkgroep gestopt zijn of momenteel niet actief zijn. Hij vraagt of er mensen aan willen sluiten bij de werkgroep om mee te denken over de mogelijkheden.

 

Sports2play

Peter doet een update over de stand van zaken over het plaatsen van de speeltoestellen. Er zit weinig voortgang in maar er ligt nu een voorstel voor een ontwerp dat kan worden ingediend bij de gemeente voor goedkeuring. Het voorstel zal ook nog worden afgestemd met de direct omwonenden. Als dit is afgerond zal het project worden meegenomen met het aanpakken van de Sint Cornelisstraat. Het plan hiervan moet de komende maanden worden goedgekeurd waarna een en ander kan worden aanbesteedt. Uitvoering zal dan starten in kwartaal 1 van 2024.

 

5. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Subsidie buurtfonds

Peter heeft namens de dorpsraad subsidie aangevraagd voor verbetering van het dorpsplein.

 

Spandoek Provinciale weg

De dorpsraad wil een algemeen spandoek maken voor het frame aan de Provinciale weg. Dit doek kan dan geplaatst worden in de periode dat er geen ander ‘speciaal’ doek in hangt. Frans

 

Gebiedswethouder duurzaamheid Bouke de Bruin wil binnenkort een keer aansluiten bij onze dorpsraadbijeenkomst

 

6. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Tom vraagt of er wordt nagedacht over woningen voor jongeren. Hij noemt als voorbeeld een project uit Stevensbeek. Op dit moment zijn er alleen particuliere initiatieven. Met de gemeente is er overleg waar mogelijkheden zijn voor een nieuwbouwproject.

 

Ronny vraagt hoe het zit met het onderhoud van de wegen in en rondom Vortum-Mullem. Peter informeert bij gebiedsmakelaar José Jakobs of er een planning is van dit onderhoud.

 

Tom meldt dat er mollen en bevers zitten in de dijk bij Klein-Vortum. Het toezien hierop is een taak voor het waterschap en als dorpsraad kunnen we hier niet veel mee.

 

Pedro vraagt of het mogelijk om een oplaadpunt voor elektrische auto te maken op het kerkplein. We nemen dit op met de gemeente.

 

7. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering                    

 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: