Dorpsraadvergadering 4 maart 2024

Publicatiedatum: Maandag 04 maart 2024

Dorpsraadvergadering:  Maandag 4 maart

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor Kimberley van Sociom. Kimberley is opbouwwerker bij Sociom. Ze heeft als taak om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 

3. WERGROEPEN

Beweegtuin    

De subsidie voor de beweegtuin die is aangevraagd bij de Provincie is afgewezen. De andere subsidies die wel zijn toegekend moeten in 2024 worden besteed. Bij uitstel van de renovatie van de Sint Cornelisstraat moet hierover nog worden overlegd hoe dit gaat worden aangepakt.

Knillus

Er is geïnvesteerd in nieuwe gordijnen. Op 23 maart organiseert Knillus de eerste tribute avond met Skunk (Doe Maar). De kaartverkoop loopt erg goed dus mensen die nog een ticket willen moeten snel zijn! Er wordt ook gekeken naar aanschaf van een airco voor in het café van Knillus.

Sint Cornelisstraat

De planning hiervan is veranderd omdat Enexis TOCH mee wil doen om een aantal zaken te verzwaren. Hierdoor zal de start zeker niet dit voorjaar gaat plaatsvinden. Hopelijk wordt het dan het najaar van 2024 of anders voorjaar 2025. Marijn vraagt of hier ook de reconstructie van de Luinbeek wordt meegenomen. Het meanderen van de Luinbeek door het dorp gaat niet gebeuren. De beek zal alleen zichtbaar worden bij het speeltuintje tegenover de Boschakker.

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN             

Er is weer mogelijkheid voor het aanvragen van de gemeentelijke subsidie 2025. John zal dit doen namens de dorpsraad.

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Koos van Bree vraagt of er is nagedacht over het parkeren van de medewerkers van bewindvoerderskantoor Kroezen. Dit zit niet in scope van de Sint Cornelisstraat en de gemeente wil hier niet verder in faciliteren (totdat er een ongeluk gebeurt!). Dit punt is gemeld op de WIU lijst.

 

Wilhelmien meldt dat er een bootcamp is voor 55+ers in Vortum-Mullem

 

Math Broeren vraagt of de Heemkundeclub een negatievenscanner aan kan schaffen. Hij zal dit verder afstemmen met het bestuur van de dorpsraad.

 

Herman van Bree heeft een archief van de dorpsraad en vraagt wat hiermee te doen. Het bestuur van de dorpsraad geeft aan dat Herman dit samen met de Heemkundeclub te screenen om te bepalen wat er bewaard gaat worden.

 

Kimberley meldt dat Sociom een ‘kern van de week’ organiseert. Sociom komt dan in een dorp en mensen kunnen dan aansluiten bij de verschillende sociale items waar Sociom mee bezig is.

 

Marijn vraagt wat er vanuit de WIU-lijst gerealiseerd is. Dit wordt pas in mei duidelijk.

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: